За проекта

Проектът „New Link – доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни“ има за цел да създаде доброволческа мрежа New Link и чрез нейната работа, да се осигури постоянно надграждане капацитета по прилагане на интеграционната политика на практика, както да се стимулира участието на целевите групи и заинтересованите страни, включително на имигрантите и техните общности в социални, културни и икономически дейности по места. Цел на проекта е да подготви и обучи по електронен път доброволци и представители на целевите групи, да работят качествено в областта на интеграционната политика – по-специално директно със самите имигранти, както и със заинтересованите страни.

Проектните дейности подкрепят приоритета на ЕС за включване в общата политика за имиграцията на нови и гъвкави системи за приемане на икономическа имиграция, инициативи в подкрепа на плавната интеграция на имигрантите в нашето общество. Нашите целеви групи включват общини и публични институции, НПО и академични общности, занимаващи се с реализиране на мерки по интегриране на граждани на трети държави и заинтересовани от развитието на нови подходи за интегриране на имигранти, граждани от трети държави, установили се в България и техните семейства, Европейските мрежи и Търговско-промишлените палати в страната, обучителни организации, предоставящи обучения по ключови компетенции, професионално квалификация и преквалификация.

Настоящата уеб платформата „New Link-електронна академия за експерти-доброволци“ е създадена с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Търговско-промишлена палата – Враца и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.Посещения: 134030

Научете повече. Свържете се с нас. Натиснете тук

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.